Cmentarz

Regulamin cmentarza

1. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbanie o porządek i czystość.
2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa grobowców, stawianie nagrobków, układanie kostki,  itp.) powinny być zgłoszone w dozorze cmentarza.
3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
– deptanie po grobach
– przebywanie osób w stanie nietrzeźwym
– palenie papierosów
– niszczenie zieleni, pojemników na śmieci
– wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych
– wypalanie śmieci
– wprowadzanie psów i innych zwierząt
– jeżdżenie samochodem, rowerem, skuterem
– ustawianie ławek, ogrodzeń (płotów), itp., sadzenie drzew, krzewów
– wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody dozorcy
Postawione dotychczas ławki i ogrodzenia mogą być usunięte przez dozorcę cmentarza.
4. Krzyże, symbole religijne, elementy nagrobków mogą być ustawiane wyłącznie na grobach.
5. Miejsce pod grób (pokładne) podlega opłatom.
6. Grób ziemny może ulec likwidacji po upływie 20 lat od ostatniego pochówku.
7. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i brakuje opiekuna grobu, to można go użyć do ponownego pochówku.
8. Groby zaniedbane i bez opiekuna stają się własnością Zarządu Cmentarza.
9. Wjazd samochodem, w związku z wykonywaniem robót kamieniarskich i budowlanych, podlega opłacie.
10. Wysokość wszelkich opłat ustala Zarząd Cmentarza.
11. Właściciel grobu zobowiązany jest do pielęgnacji nagrobka co najmniej dwa razy w roku, w okresie: do 30 czerwca i do 1 listopada.
12. Każdy grób posiada numer. Właściciel jest zobowiązany dbać o czytelność numeru na grobie.
13. Prace kamieniarskie i remontowe należy zakończyć do 30 października.
14. Prace budowlane i porządkowe dozwolone są tylko w dni powszednie tygodnia.
15. Nawiedzając cmentarz, pamiętaj o modlitwie.